Undermeny

Innan du söker bygglov

När du bestämt dig för att bygga eller bygga om och är osäker på gällande planbestämmelser, eller om byggnation är möjlig kontakta kommunen!

I detaljplanen finns det bestämmelser som bland annat reglerar byggrätt, byggnadshöjd, antal våningar och avstånd till tomtgräns. Bestämmelser om bygglov och anmälningspliktiga åtgärder finns i plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF).

Innan du börjar planera din byggnation ska du tänka på följande:

  • Hur ser bebyggelsen ut i området?
  • Hur ser tomten ut? Byggnaden ska anpassas till den befintliga marken och inte tvärt om.
  • Var ska garage och bilparkering placeras?
  • Placera huset så att tomten inte styckas upp i svårutnyttjade delar eller försvårar framtida tillbyggnad.
  • Kan den tänkta byggnationen skugga, ta bort utsikt eller på annat sätt påverka grannarna?
  • Är byggnaden rätt orienterad med tanke på till exempel sol och störningar från trafik?
  • Är det en tillbyggnad ska den utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas.
  • Vilka tekniska krav kommer att ställas på byggnaden; brandskydd, tillgänglighet, energi.
  • Finns det tillräckligt bra vägar fram till fastigheten.

Om du är osäker på om placeringen av byggnaden är lämplig kan du söka förhandsbesked. Om du till exempel ska bygga om en lokal kan det vara bra att på förhand veta vilka krav kommunen kan komma att ställa på tillgänglighet. Då kan du ansöka om ett villkorsbesked.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-13 09.12