Undermeny

Tekniskt samråd

Tekniskt samråd ersätter det tidigare byggsamrådet och ska alltid hållas om det krävs en kontrollansvarig, om det inte är uppenbart  obehövligt eller om byggherren har begärt ett tekniskt samråd.

Vem ska delta i det tekniska samrådet?

Kommunen kontaktar byggherren som i sin tur kontaktar den kontrollansvarige. Detta sker snarast efter det att lov har getts.

Vad ska diskuteras på ett tekniskt samråd?

  • arbetets planering,
  • åtgärder för tillsyn och kontroll m.m.,
  • arbetets organisation,
  • byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har lämnat in,
  • hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats om samrådet avser en rivningsåtgärd och
  • behovet av arbetsplatsbesök, färdigställandeskydd och utstakning, ytterligare handlingar samt ytterligare samråd.

Arbetsplatsbesök

Vi det tekniska samrådet bestämmer man en ungefärlig tidpunkt för arbetsplatsbesök. Kommunen kontrollerar då följande:

  • att kontrollplanen och bygglovet följs,
  • att den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning och
  • att inget uppenbart strider mot byggreglerna.

Enligt den nya plan- och bygglagen ska kommunen besöka arbetsplatsen minst en gång under arbetets gång. Detta gäller när man har haft ett teknisk samråd och ett besök inte kan anses obehövligt. Arbetsplatsbesöken ska alltid göras vid stora eller komplicerade projekt.

Kontakt

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-13 09.14