Undermeny

Bygglovsprocessen

1. Ta reda på om du behöver bygglov

De flesta byggnadsåtgärder kräver bygglov men inte alla.

Information om vad som gäller för just din byggnadsåtgärd hittar du här >>

2. Skaffa fram handlingar för din ansökan

Bygglov kan inte ges för en åtgärd om bygglovsansökan inte är komplett. Vi kommer i så fall begära kompletteringar vilket gör att ärendet tar längre tid. För att undvika detta är det mycket viktigt att du tar reda på vilka krav vi har på dina handlingar.

Här kan du läsa om vilka handlingar som krävs »

3. Skicka in din ansökan

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den tillsammans med dina bygglovshandlingar.

Ansökningsblankett hittar du här »

4. Ansökan granskas

Innan granskningen påbörjas görs en bedömning om alla nödvändiga handlingar har skickats in, om inte måste ansökan kompletteras. Du får ett skriftligt meddelande när ansökan är komplett. Kommunen har sedan 10 veckor på sig att granska och besluta i ärendet.

Handläggaren bedömer om åtgärden uppfyller gällande bestämmelser. I vissa fall skickar handläggaren ansökan till grannar eller sakkunniga för att ge dem möjlighet att yttra sig. Handläggningstiden är bland annat beroende av åtgärdens omfattning och tiden på året (vår och sommar är högsäsong). De flesta beslut fattas av handläggaren på delegation, men ibland krävs att beslutet tas i nämnden. Bygglovsbeslutet får du per brev.

5. Bygglovet blir beviljat och tekniskt samråd bokas in

När bygglovet har blivit beviljat bokas ett tekniskt samråd in med en byggnadsinspektör. I vissa enkla fall behöver inte tekniskt samråd bokas in, utan du får ett startbesked tillsammans med bygglovet och kan därmed börja bygga.

Observera att beslutet inte har vunnit laga kraft förrän cirka 4 veckor efter att det har fattats. Under den tiden kan det överklagas. Du får ett skriftligt besked när beslutet har vunnit laga kraft och inte kan överklagas längre.

6. Tekniskt samråd

Innan det tekniska samrådet ska nödvändiga handlingar tas fram. Dessa består av kontrollplan och tekniska handlingar men kan variera beroende på vilken åtgärd du planerar att utföra. Under det tekniska samrådet diskuteras arbetets planering och organisation, vilka kontroller som ska utföras, behovet av arbetsplatsbesök, försäkringar med mera.

7. Husutsättning/utstakning

När ett hus ska byggas ska det placeras rätt på tomten. I ditt startbesked står det om du behöver göra en utstakning eller inte.

Beställningsblankett hittar du här »

8. Arbetsplatsbesök

Vid arbetsplatsbesöket utför kommunen en tillsyn av arbetsplatsen där de kontrollerar att bygglovet följs samt att kontrollplanen följs. Kommunen för ett protokoll över arbetsplatsbesöket som sedan skickas till dig och den kontrollansvarige.

9. Slutsamråd

I god tid innan ditt byggprojekt börjar bli klart meddelar du detta till kommunen som kallar till ett slutsamråd (om kommunen inte bedömer det som onödigt). Slutsamrådet hålls normalt på arbetsplatsen. Under slutsamrådet går man igenom om kontrollplanen har följts, utlåtanden från kontrollansvarig, dokumentation från besök av arbetsplatsen, behov av andra åtgärder och om slutbesked kan ges.

10. Du får ditt slutbesked

Innan byggnaden får tas i bruk ska du ha fått ett slutbesked. För att kommunen ska ge ett slutbesked ska du kunna visa att alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet eller kompletterande villkor är uppfyllda.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.09