Undermeny

Bygga utan bygglov

Från och med den 2 juli 2014 får du genomföra ett antal byggåtgärder utan att söka bygglov men för att få påbörja arbetet måste du ha ett startbesked från kommunen.

Fyra åtgärder som i normalfallet kan genomföras utan krav på bygglov

För en- och tvåbostadshus:

Attefallshus - komplementbyggnad 25 kvadratmeter

 • får i yttermått högst uppta 25 kvadratmeter
 • måste byggas i anslutning till en/två-bostadshus eller fritidshus
 • ytan kan fördelas på flera byggnader
 • taknockshöjd max 4,0 meter
 • får byggas med källare
 • 4,5 meter till tomtgräns (utan grannes medgivande)
 • får strida mot detaljplan (i normalfall)
 • kan kombineras med friggebod
 • ger ingen rätt till fastighetsbildning
 • man kan inte bygga ett komplementhus till ett komplementhus utan bygglov
 • får byggas för permanent boende, kallas då komplementbostadsbyggnad
 • ska anmälas till kommunen och får inte påbörjas utan startbesked

Tillbyggnad av huvudbyggnad 15 kvadratmeter

 • får högst uppta 15 kvadratmeter bruttoarea
 • gäller ej komplementbostadsbyggnad/komplementbyggnad
 • får strida mot detaljplan (i normalfall)
 • får ej vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • ska anmälas till kommunen och får inte påbörjas utan startbesked

Byggnation av två takkupor

 • gäller ej om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
 • ej komplementbostadsbyggnad/komplementbyggnad
 • får strida mot detaljplan (i normalfall)
 • får uppta högst halva takfallet
 • ej ingrepp i bärande konstruktion, t ex takstol
 • behöver inte anmälas till kommunen om ovanstående uppfylls

För enbostadshus, dock ej komplementbostadshus, dessutom:

Inredning av ytterligare en bostad

 • ska anmälas till kommunen och får inte påbörjas utan startbesked

OBS!

En kontrollplan ska lämnas in till kommunen vid anmälan tillsammans med de ritningar och beskrivningar som byggnadsnämnden behöver för sin bedömning.

Byggnadsnämnden har möjlighet att kräva tekniskt samråd samt kontrollansvarig i de fall man gör bedömningen att byggnationen är komplicerad.

Anmälningar, tillstånd och dispenser som är kopplade till andra lagar är oförändrade. Det innebär att du fortfarande behöver en strandskyddsdispens om du vill bygga inom strandskyddat område.

Bygglov krävs i följande fall

 • om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder
 • för åtgärd avseende byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
 • för anmälningspliktig åtgärd enligt ovan, dock ej komplementbyggnad, om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.08