Rivning

Anmälan om rivning krävs för rivning av huvudbyggnader utanför detaljplanelagt område. Till åtgärder som kräver anmälan ska en kontrollansvarig utses.

För att göra en anmälan måste du skicka in följande handlingar  

  • Anmälan om rivning — ange vad rivningen gäller
  • Anmälan om kontrollansvarig
  • Protokoll från inventering av material
  • Rivningsplan som innehåller information om rivningsmaterial, mängder och hur det tas om hand
  • Ritningar och fotografier på objektet som ska rivas

Tänk på att rivningsarbeten inte får påbörjas innan startbesked har lämnats av kommunen.

Undantag från krav på anmälan  

  • Komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus
  • Ekonomibyggnader som ligger utanför detaljplanlagt område och som tillhör jordbruk, skogsbruk och liknande näring.

När krävs rivningslov?

Rivningslov krävs för rivning av byggnad eller del av byggnad som ligger inom detaljplanelagt område, eller där krav på rivningslov införts i områdesbestämmelser. Rivningslov behövs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Här kan du läsa mer om rivningslov »

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.12