Ombyggnation

Med ombyggnation menas en ändring av byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden förnyas. Exempel på sådan åtgärd kan vara stomingrepp i bärande väggar, ändring av planlösning, installation av hissar m m.

Invändig ombyggnad är bygglovbefriad under förutsättning att åtgärden inte ändrar byggnadens användningssätt. Anmälan krävs om åtgärden berör bärande del, eldstad eller rökkanal. Kontakta kommunen om du är osäker på om ombyggnaden innebär ändrat användningssätt.

Ändringar av ventilationssystem är också att betrakta som ombyggnation och kräver en anmälan (exempel: du vill ansluta en frånluftsfläkt i en självdragskanal). För byte av befintlig köksfläkt eller paxfläkt i badrum, krävs ingen anmälan.

Om en byggnad med höga kulturvärden ska byggas om, kan krav ställas att en antikvariskt sakkunnig ska följa arbetet.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.12