Äldre hus, K-märkt

Det finns många skydd för historiska byggnader. En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas enligt plan- och bygglagen. Detta gäller även anläggningar, tomter med skyddsbestämmelser, allmänna platser och bebyggelseområden.

Plan- och bygglagen ställer krav på varsamhet vid all till- och ombyggnation. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Underhåll ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens värde.

Utformningen av byggnaden och dess historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska bevaras. Ändring och flyttning av byggnaden ska göras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.

Byggnadsinventering 

1989 gjorde länsmuseumet i Vänersborg en kulturhistorik byggnadsinventering över Svenljunga kommuns byggnadsbestånd. Detta för att kartlägga värdefulla byggnader i kommunen. Inventeringen resulterade i en sammanställning som används vid bygglovshanteringen.
 

K-märkning


 
Själva begreppet k-märkt kommer av att kulturhistoriska miljöer tidigare betecknades med bokstaven "k" på planer och kartor. Byggnader, kvarter eller områden som tidigare märktes med "k" på detaljplaner märkt idag med en Q/q-märkning. Märkningen innebär att byggnaden är särskilt bevarandevärd.
 
Exempel på byggnader i Svenljunga kommun som är q-märkta är gamla tingshuset och "Pengalösa hörnet".

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-13 18.08