Radon

Radon är en radioaktiv gas som ökar risken för lungcancer. Radon i bostaden kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller från hushållsvattnet.

Var finns radon?

Markradon kan förekomma i villor och i flerbostadshus, främst i markplanet. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus kan radonhaltig jordluft lätt sugas in i huset, särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund är otät.

Alla stenbaserade byggnadsmaterial avger radon, normalt i små mängder. Den blågrå lättbetongen, så kallad "blåbetong", avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blågrå lättbetong tillverkades mellan 1929-1975 och användes både i inner- och ytterväggar samt i bjälklag. Radon från hushållsvattnet förekommer främst från enskilda bergborrade brunnar. 

Mätningar

Radongasmätningar måste utföras under vinterhalvåret, då dygnsmedeltemperaturen understiger +10°C. Mätningen sker vanligtvis med spårfilmsdosor som står utplacerade i bostaden under minst två månader. Fastighetsägaren köper själv dessa dosor från något av de företag som tillhandahåller denna tjänst. Spårfilmsdosorna skickas efter mätning tillbaka till företaget för analys. 

Riktvärden

Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m³). En Becquerel motsvarar ett sönderfall per sekund. 200 Bq/m³ högsta radongashalt i bostäder och skolor/förskolor och andra allmänna lokaler.

Åtgärder

Åtgärder för att sänka radonhalten kan till exempel vara förbättring av ventilation eller tätning av läckor mot mark. Det är viktigt att välja rätt åtgärd beroende på vart radonet kommer ifrån och se till att åtgärden blir rätt utförd. Anlita en bra konsult för utredning.

Radonbidraget har avvecklats

Regeringen har avvecklat radonbidraget. Sista ansökningsdag var den 31 december 2014. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för de ansökningar som kommit in till länsstyrelserna före den 1 januari 2015.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-23 14.21