Boendemiljö

För en god hälsa är det viktigt med en bra inomhusmiljö. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att se till att till exempel ventilationen fungerar, att det är tillräckligt varmt i lägenheten och att fukt- och mögelskador åtgärdas.

Upplever man problem i bostaden ska man först kontakta fastighetsägaren som får möjlighet att åtgärda problemet. Kvarstår problemet kan man kontakta kommunen som gör en bedömning om störningen kan anses vara en olägenhet för människors hälsa. Vid befogat klagomål drivs ärendet vidare.

Blankett för anmälan om olägenhet till kommunenPDF

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren, som ibland kan vara en bostadsrättsförening eller fastighetsbolag, ansvarar för att underhålla bostäder/lokaler så att en god inomhusmiljö upprätthålls och att bostäderna/lokalerna inte bidrar till olägenheter för dem som vistas och/eller bor i byggnaden. Som fastighetsägare är du skyldig att hindra eller undanröja sådana olägenheter som kan påverka människors hälsa eller miljön.

Egenkontroll

Enligt miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet som märkbart kan påverka omgivningen ha den kunskap, vidta de skyddsåtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra olägenhet eller skada på människors hälsa eller miljön.

Här kan du beställa eller hämta hem Naturvårdsverkets handbok - Egenkontroll en fortlöpande process - där du kan läsa mer om egenkontroll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Råd till fastighetsägaren

  • Vid klagomål — ta de som klagar på allvar.
  • Agera så snabbt som möjligt — skadan eller problemet kan bli värre ju längre tiden går.
  • Vet du eller fastighetsskötaren inte vad som är fel — ta hjälp av en kvalificerad fackman eller skadeutredare som är van att arbeta med den typen av problem det rör sig om till exempel fuktskador.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 10.47