Slam och latrin

De fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet ska ha en godkänd enskild avloppsanläggning. Det kan vara en sluten tank, två- eller trekammarbrunn eller ett minireningsverk.

Slam

Slam från enskilda avloppsanläggningar räknas som hushållsavfall och omfattas av kommunens renhållningsordning. Det innebär bland annat att det endast är kommunen eller den av kommunen anlitade entreprenören som får utföra slamtömningar i kommunen. Vår entreprenör är LBC Svenljunga-Tranemo ekonomisk förening, Svenljunga Slamsugning AB

Allmänna bestämmelser

  • Avloppsanläggningen ska vara lätt tillgänglig för slamtömningsfordonet och dess personal. Området runt avloppsbrunnen och locket ska vara fritt från buskar och växter och locket ska vara lätt hanterbart av en person utan hjälpverktyg.
  • Botten på anläggningen får inte ligga lägre än fem meter under tömningsfordonets uppställningsplats. 
  • Avstånd mellan uppställningsplats för slamtömningsfordonet och slambrunnen ska vara högst 20 meter men kan undantagsvis vara längre. Kostnad för extra slangdragning vid avstånd över 40 meter debiteras.
  • Vägen ska hållas i sådant skick att den är öppen och farbar samt att den har erforderlig bärighet för slamtömningsfordon året om.
  • Vägen ska hållas fri från nerhängande grenar, träd, stubbar och buskar och det ska finnas vändmöjligheter för slamtömningsfordonet.
  • Väg och vändplan ska hållas snö- och halkfri vintertid.

Beställning av tömning

Alla enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång per år. Tömningen sker automatiskt efter den turlista som är upprättad av kommunen. Kunder med slutna tankar kan välja att själv beställa den årliga tömningen hos kommunen och debiteras då enligt taxa för budad tömning.

Kontakta kundtjänst för beställning av tömning av sluten tank, extra slamtömning, ändring av tömningsintervall och så vidare. Vid beställningen kan du välja hur snabbt du önskar att få tömningen utförd.

Vid problem kvällstid och helger kan du kontakta Svenljunga Slamsugning AB, telefon 0703-32 23 63 som vid mån av tid och tillgänglig personal kan hjälpa till. Debitering sker efter entreprenörens egen taxa.
   

Latrin

Kontakta kundtjänst för beställning eller hämtning av latrinkärl. Du beställer i förväg det antal latrinkärl du tror dig förbruka under kommande säsong, minsta antal är 5 stycken. Samtliga beställda latrinkärl levereras vid ett tillfälle. Kärlet rymmer 23 liter. Kärlet ställs fram och tas med samtidigt med tömningen av ditt sopkärl. Latrinkärlet ska vara märkt med streckkodsetikett.

Kontakt

Epost till

 

Ordinarie telefontider:
Måndag, onsdag och fredag 08:00-12:00
Tisdag och torsdag 13:00-16:00

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-05 12.41