Frågor och svar om fyrfackssystem

Varför ska vi ha fyrfackssystemet?

Det ska vara så lätt som möjligt för hushållen att göra rätt och agera på ett sätt som är bra för miljön. Nationella studier och plockanalyser visar att mängden osorterat restavfall till förbränning minskar kraftigt om hushållen erbjuds fastighetnära insamling av förpackningar och tidningar. Med fyrfackssystemet går mer av avfallet till materialåtervinning, vilket är bättre ur miljösynpunkt.

Svenljunga kommun har i avfallsplanen till år 2020 mål om att minst 50 % av matavfallet ska samlas in. För att nå detta mål måste vi ha ett insamlingssystem för matavfall. Kommunen har också mål att andelen förpackningar och tidningar i restavfallet ska minska med 30 %.

Fyrfackssystemet innebär en ökad service för kommuninvånarna. Förpackningar och tidningar kan lämnas direkt i kärlen vid fastigheten istället för att varje hushåll måste ta sig till en återvinningsstation för att sortera.

Det nuvarande insamlingssystemet har funnits i över 20 år och de kärl vi har idag behöver bytas på grund av ålder. Då passar det bra att inte bara byta kärl, utan uppgradera hela insamlingssystemet.


Vad innebär fyrfackssystemet?

Med fyrfackssystemet har du två kärl som är indelade i fyra fack vardera. Detta innebär att du kan sortera åtta olika avfallsslag hemmavid. De olika avfallsslagen som du kan sortera i fyrfackskärlen är pappersförpackningar, tidningar, färgade och ofärgade glasförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, matavfall och restavfall. Eftersom förpackningar och tidningar kan slängas i fyrfackskärlen behöver du inte åka till en återvinningsstation för att slänga detta.

Utöver kärlen kommer det också finnas en box för insamling av lampor, batterier och småelektronik. Elboxen förvaras inomhus tills den behöver tömmas, då hängs den ut på ett av kärlen.

Du kommer också få annan utrustning som gör det enklare att sortera, till exempel en påshållare för matavfallspåsen. Alla hushåll kommer även erbjudas en minimizer som gör att du kan trycka ihop mjukplast så att den tar mindre plats.


Vad samlas in i de två kärlen?

Kärl 1: restavfall, matavfall, tidningar och färgat glas

Kärl 2: pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas och metallförpackningar.


Hur töms fyrfackskärlen?

Kärlen töms av en fyrfacksbil - en sopbil vars insida är indelad i fyra fack. Avfallet blandas alltså inte i bilen när kärlet töms. Eftersom bilen har fyra fack töms bara det ena kärlet vid varje tur.


Hur ofta kommer kärlen tömmas?

Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka.


Hur stora är kärlen?

Ett 370-liters fyrfackskärl har följande mått:

115 cm högt
77 cm brett
90 cm djupt


Måste man ha fyrfackskärl?

Det kommer vara frivilligt att ha fyrfackskärl.


Kommer fritidshus också få fyrfackskärl?

Ja, även fritidshus kommer erbjudas att ha fyrfackskärl.


När kommer fyrfackssystemet att införas?

Just nu är insamlingen av avfallet i fyrfackskärl på upphandling. Först när den upphandlingen är klar kan vi sätta upp en tidsplan för när fyrfackssystemet ska införas. Förhoppningen just nu är att kunna införa systemet i början av 2019.


Är miljönyttan vid insamling av matavfall verkligen större än vid hemkompostering?

När matavfall samlas in går det till en behandlingsanläggning för att rötas. Rötning är en naturlig process där organiskt material bryts ner. Vid rötning bildas biogas och biogödsel. Biogas kan med fördel användas som fordonsbränsle men går också att använda för el-och värmeproduktion. Biogödseln som bildas i rötningsprocessen är ett utmärkt gödningsmedel för våra åkrar. När du hemkomposterar ditt matavfall är det endast näringen som tillvaratas.

Även när man räknar in de transporter som krävs för att samla in matavfallet och transportera det till en rötningsanläggning blir den totala miljövinsten större än vid hemkompostering. Genom att samla in matavfall till rötning istället för att hemkompostera kan utsläppen minska med ungefär 100 kg koldioxidekvivalenter per ton matavfall.


Kommer jag fortfarande kunna hemkompostera?

Även i framtiden kommer du att kunna hemkompostera om du har en godkänd kompost och gjort en anmälan till kommunen.


Vad kommer det att kosta?

Baserat på andra kommuners resultat vid införande av systemet innebär fyrfackssystemet en årlig kostnad på cirka 2 800 kronor per hushåll och år inklusive moms. Vi arbetar med att ta fram förslag till ny avfallstaxa som ska antas av kommunfullmäktige, först därefter kommer vi kunna säga vad kostnaden för hushållen blir.

Fyrfackssystemet innebär en större miljönytta och taxan kommer att utformas så att den blir miljöstyrande. Miljöstyrande taxa innebär att avgiften är lägre för renhållningsabonnemang och tjänster som har en mindre påverkan på miljön jämfört med abonnemang som är sämre för miljön.


Kommer återvinningsstationerna finnas kvar?

Återvinningsstationerna kommer fortfarande behövas, exempelvis när man ska återvinna stora kartonger som inte går ned i kärlet hemma. Fastighetsnära insamling och återvinningsstationer är två system som kompletterar varandra och bidrar till att vi kan nå högre återvinningsnivåer. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för återvinningstationerna men eventuella förändringar ska ske i samråd med kommunen. På FNI.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om fastighetsnära insamling.


Vilka andra kommuner har fyrfacksystemet?

Idag är det ett 40-tal kommuner som har fyrfacksystemet och fler är på gång. Exempel på kommuner som har fyrfack är Alingsås, Lysekil, Jönköping, Mölndal med flera.


Kommer jag kunna dela fyrfackskärl med grannen?

I dagsläget är det inte beslutat om man ska kunna dela kärl men det kan bli aktuellt. För mindre hushåll med små avfallsmängder kommer det finnas möjlighet att ha mindre fyrfackskärl (240 l).


Kontakt

Epost till


Telefontider:

Måndag, onsdag och fredag 08:00-12:00
Tisdag och torsdag 13:00-16:00

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-03 11.23