Framtida insamlingssystem för hushållsavfall

Den 29 maj 2017 beslutade kommunfullmäktige att införa insamling av hushållsavfall med fyrfackssystemet. Planen är att bytet av insamlingssystem ska ske i början av 2019.

En av anledningarna till att ett nytt insamlingssystem behövs är för att kunna samla in matavfall. Det finns ett nationellt miljömål att minst 50 % av matavfallet ska samlas in och behandlas biologiskt. Genom att samla in matavfall får vi ut både biogödsel och biogas.

En annan anledning att införa ett nytt system är att göra det enklare att sortera förpackningar och tidningar. Med fyrfackssystemet ökar servicen till kommuninvånarna eftersom förpackningar och tidningar kan slängas direkt vid fastigheten. Genom att göra det lätt att göra rätt kan vi samla in mer avfall som går till materialåtervinning istället för förbränning.

Fyrfackssystem

Med fyrfackssystem får varje hushåll två sopkärl som är indelade i fyra fack vardera, vilket innebär att åtta olika fraktioner kan sorteras. Det man kommer kunna slänga i de två kärlen är restavfall, matavfall, färgade och ofärgade glasförpackningar, plast-, metall- och pappersförpackningar och tidningar. 


Tömning sker med fyrfacksindelad sopbil, varannan vecka för det kärl där matavfallet slängs och vanligtvis var fjärde vecka för det andra kärlet.

Fyrfackskärlen töms av en sopbil vars insida är indelad i fyra fack, därmed blandas inte det sorterade avfallet. (PWS AB)


Matavfallet sorteras och läggs i en papperspåse, vilken förvaras i en påshållare fram till dess att påsen slängs i facket för matavfall i sopkärlet. Miljönyttan med detta är att biogödsel och biogas produceras av matavfallet. Biogas kan ersätta fossila bränslen och biogödsel kan användas inom jordbruket istället för konstgödsel

Idag kan de som vill hemkompostera sitt matavfall och det kommer även vara möjligt i framtiden.

Miljöfakta om insamling av matavfall, förpackningar och tidningar

  • Varje person i Sverige bidrar till 104 kg matavfall per år.
  • På ett kg matavfall kan en bil köra 2 km.
  • Om 70 % av matavfallet i Sverige samlats in, skulle den biogas som kan produceras räcka till årsförbrukningen för 56 000 bilar.
  • I en påse med matavfall (2 kg) finns kväve som räcker till att producera 18 portioner havregrynsgröt, mängden fosfor i påsen räcker till att producera 11 portioner havregrynsgröt.
  • Varje kg insamlad och återvunnen plast innebär minskat utsläpp av koldioxid med 2 kg.
  • Forskningsföretaget Profu har gjort en klimatutvärdering av fyrfackssystemet i Svenljunga. trots ökat transportarbete då det är två kärl som ska hämtas istället för ett, innebär ett byte till fyrfackssystemet en klimatnytta jämfört med det nuvarande systemet. Klimatpåverkan minskar med cirka 33 kg koldioxidekvivalenter per person och år.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-03 11.46