Bedömning och betyg

Skolan har ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem. Här hittar du information om bedömning och betyg.

Omdömen och individuell utvecklingsplan (IUP)

Skriftliga omdömen skrivs i alla ämnen från och med höstterminen i årskurs ett.

Alla elever i grundskolan ska ha en individuell utvecklingsplan, IUP. I Svenljunga kommun använder vi oss av en gemensam mall för IUP.

Upprättande- och utvärdering av elevens IUP görs i samband med utvecklingssamtalet. Vid utvecklingssamtalet medverkar eleven, elevens vårdnadshavare och klassföreståndaren.

Underlaget vid upprättandet av utvecklingsplaner ska vara:
  

  • klassföreståndarens/klasslärarens sammanfattande bedömning av elevens utveckling i förhållande till de nationella målen. Underlag för detta sammanställs på skolan.
  • vårdnadshavarens samlade bedömning av sitt barn

Utvecklingsplanen beskriver elevens kunskaps- och sociala mål. Målen ska vara utvärderingsbara vilket innebär att man ska ange vad som ska utvecklas samt hur det ska genomföras.


Betyg

I och med att den nya skollagen trädde i kraft den 1 juli 2011 ändrades betygssystemet.

Från och med höstterminen 2012 kommer alla elever i årskurs sex, sju, åtta och nio få betyg satta enligt den nya betygsskalan A-F.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-30 14.26