Skolkurator och skolpsykolog

Skolkurator

Skolkuratorn arbetar med sociala frågeställningar tillsammans med elever, elevgrupper, föräldrar, rektorer och lärare.

Skolkuratorns uppdrag

Skolkuratorn har som uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med psykosocialt arbete i skolorna. Skolkuratorn har socialt arbete som huvudarbetsuppgift och ska utföra ett yrkesmässigt socialt arbete på skolan.

Skolkuratorn arbetar utifrån psykosociala perspektiv tillsammans med rektor, lärare, elevhälsan och annan skolpersonal för att skapa en god arbetsmiljö och ge elever goda förutsättningar att utvecklas.

Kontakt

Skolkuratorn kan kontaktas för stöd och råd kring psykosociala frågor kring en elev, en klass eller kring en hel skola. Det kan handla om mående, socialt samspel, trivsel, kamratrelationer, familjerelationer mm.

Du som elev eller förälder kan ta kontakt med oss skolkuratorer direkt, eller så kan du prata med din rektor eller din lärare för att komma i kontakt med oss.

 

Skolpsykolog

Psykologen bidrar som sakkunnig med psykologisk kunskap till skolans organisation och arbetar på uppdrag av rektor samt skolhuvudman. Psykologen arbetar också med bedömning samt utredning i specifika elevärenden. I dessa fall arbetar psykologen som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och lyder under denna lagstiftning.

Psykologen ingår i skolenheternas elevhälsa och samverkar med elevhälsans övriga professioner.

Kontakt

Psykologen kontaktas av skolans rektor:

  • när det finns behov av psykologiskt sakkunnigstöd inom ramen för skolenhetens verksamhet eller utvecklingsarbete.
  • när man har frågor av psykologisk/psykiatrisk natur där elevers skolsituation kan tänkas påverkas.
  • när det finns inlärnings- och/eller utvecklingspsykologiska frågeställningar runt en elev.

All kontakt med psykolog inom ramen för specifika elevärenden är frivillig.

Adress
Postadress:
Elevhälsoteamet
Mogaskolan
512 80 Svenljunga

Kontakt

Epost till

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-12 11.37